Doorgaan naar content
Aanmelden

Outplacement

De bedoeling van het outplacement bestaat erin de ontslagen werknemer in staat stellen een nieuwe job te vinden.

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een dienstverlener, individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

De verschillende types van outplacement 

Het outplacement kan opgelegd zijn door de wet of een vrijwillig karakter hebben (buiten een wettelijke verplichting).  

Het wettelijk opgelegd outplacement

De wet voorziet vier types van outplacement:

  1. de algemene regeling van outplacement;

  2. de specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar;

  3. de specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructureringen;

  4. de specifieke regeling van outplacement voor werknemers aan wiens arbeidsovereenkomst een einde komt doordat de werkgever zich beroept op medische overmacht.

Het vrijwillig outplacement

Dit regime van outplacement is maar van toepassing wanneer de werkgever ervoor kiest om vrijwillig  een outplacement aan te bieden ook al is hij daartoe niet wettelijk verplicht.

Heb je vragen over outplacement?

Contacteer een Werkplekarchitect: