HR-ondersteuning

De ondernemingen die aan de slag willen met medewerkers verdienen de juiste ondersteuning en support en hoeven er niet alleen voor te staan. De Werkplekarchitecten ondersteunen werkgevers bij het vinden van realistische en financieel interessante HR-oplossingen. Samen met de klant ontwikkelen de Werkplekarchitecten een HR-beleid op maat. De dienstverlening kan onder meer bestaan uit werving en selectie, onthaal- en retentiebeleid of competentie- en talentontwikkeling. 

Sectoren zijn daarbij belangrijke partners voor de Werkplekarchitecten. Het voorbije jaar liepen er tal van samenwerkingsverbanden met verschillende sectorfondsen.

Werkplekadviesrapport

De Werkplekarchitecten stellen vast dat veel werkgevers al lang de handschoen in de ring hebben geworpen wanneer het aankomt op het up-to-date blijven met de coachingsmogelijkheden van werkzoekenden en van medewerkers. Bij de dienstverstrekkers groeit ook het ongeloof om alle maatregelen telkens opnieuw op een rij te zetten, gezien de werkgever in concreto meestal een heel specifieke vraagstelling heeft.

Daarom is de voorbije maanden gewerkt aan het werkplekadviesrapport. Een werkplekarchitect komt in het bedrijf op bezoek en analyseert de concrete vragen waarmee het bedrijf (op niveau van de werkplek) zit. Het bedrijf wordt verkend qua sector en werkzaamheden. De bedrijfsvragen worden geïnventariseerd. Accenten in de vraagstelling  (vb. openheid naar kansengroepen en/of hoogopgeleide anderstaligen) krijgen dan ook bijzondere aandacht.

Een analyse wordt eventueel onderbouwd met een verkenning op de werkplek zelf en resulteert in een werkplekadviesrapport dat voor het bedrijf op een rij zet welke mogelijkheden er concreet zijn (onthaalbeleid, mentorschap,…), hetzij met volledige of gedeeltelijke subsidies, dan wel betalend. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een draaiboek voor de Werkplekarchitecten en wordt er in 10 pilootbedrijven een case uitgeprobeerd. Vanaf september 2018 is deze dienstverlening operationeel en kan ze worden gepromoot. Ook de kostprijs (want dit is betalend) wordt momenteel afgetoetst. In ieder geval zal dit werkplekadvies via de KMO-portefeuille qua kosten gemilderd worden voor het bedrijf zelf.

BIO(beroepsinlevingsovereenkomst)-BOOSTER  

Een stageperiode (maximaal 6 maanden, afhankelijk van de zwaarte van het opleidingsplan) in het bedrijf. Naar aanleiding van een vrijwillige keuze van een werkzoekende en een specifiek bedrijf op basis van een gevalideerd opleidingsplan door VDAB. Het bedrijf betaalt per VTE (en a rato minder) minimaal 766 euro/maand (en minimaal de helft van het GMMI) aan de werkzoekende voor de stagetewerkstelling. Er is geen aanwervingsverplichting na deze periode. Het bedrijf dient de werkzoekende op de dimona-lijst in te schrijven.

Als een extra service hierbij hebben de Werkplekarchitecten BIO-booster uitgewerkt.

Een dienstverlening op maat met de Werkplekarchitecten, onderbouwd met een samenwerkingsconvenant met VDAB.

 • Een beroepsinlevingsovereenkomst of ‘BIO’ verschaft een wettelijk kader om op vrijwillige basis stage te lopen in een onderneming. Het is een opleidingsovereenkomst waarbij vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.
 • Via BIO-booster krijgt de werkplek én de stagiair service op maat.
 • Een BIO-werkplek geeft leer- en werkkansen aan een BIO-stagiair op de werkvloer. Een mentor in het bedrijf neemt de vaktechnische begeleiding op.
 • Een BIO-stagiair is een werkzoekende die tot maximum 6 maand op de werkvloer aan de slag wil met een aangepast opleidingsplan.
 • Een BIO-coach staat in voor de kwaliteit en service van het BIO-boostertraject en werkt daarbij samen met de BIO-werkplek en eventuele externe coaches.

De BIO-coach stelt gescreende kandidaten voor aan de BIO-werkplek en verzorgt de nodige administratie, opvolging en begeleiding van bij de opstart tot het einde van de BIO-booster. De BIO-coach ontzorgt zo maximaal de BIO-werkplek.

BIO-booster krachtlijnen

Servicegericht

}    De werkplek krijgt een faire keuze om de talenten van de werkzoekende ruim te verkennen

}    De stagiair krijgt de tijd om te groeien in een functie

Transparant

}    De stagiair reflecteert mee over het traject. Werkplek, stagiair en coach werken met een zelfde actiebundel.

Kwalitatief

}    De stagiair krijgt een professioneel netwerk, gericht op werk. De werkplek krijgt de nodige ondersteuning en blijft gespaard van administratieve lasten.

Job- en taalcoaching op de werkvloer

Het Sterpunt Inclusief Ondernemen ontwikkelde voor het aanbod job- en taalcoaching een afzonderlijke website met meer uitgebreide informatie. U vindt hieronder een korte beschrijving van dit actiedomein.

Jobcoaching

Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer en zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. Het realiseren van duurzame tewerkstelling en het verhogen van de kwaliteit van het werk zijn twee belangrijke doelstellingen die een jobcoach nastreeft.

Ieder coachingstraject is maatwerk. De jobcoach houdt rekening met de specifieke situatie van zowel de werknemer als van het bedrijf waar de coaching doorgaat.

Jobcoaching kan aangevuld worden met taalcoaching op de werkvloer voor werknemers die het Nederlands niet voldoende beheersen. Het volledige traject kan maximaal één jaar duren.

De coaching van de werknemer omvat onder andere de ontwikkeling van communicatievaardigheden, werken aan arbeidsattitudes en randvoorwaarden.

Aan werkgeverszijde werkt de coach mee aan het onthaalbeleid en aan een betere communicatie en samenwerking. De extra steun bij de inwerking van nieuw personeel maakt tijd vrij voor de leidinggevende.    

Job- en taalcoaching is kosteloos voor werknemers die ten hoogste één jaar in dienst zijn en behoren tot één van de volgende kansengroepen: 

 • Werknemers met een niet-Europese nationaliteit en/of afkomst
 • Werknemers die 50 jaar of ouder zijn
 • Werknemers met een arbeidshandicap
 • Kortgeschoolde werknemers

Taalcoaching

Een aantal Werkplekarchitecten bieden ook taalcoaching op de opleidingsvloer aan.

Het is de talige begeleiding en ondersteuning van cursisten in opleiding én hun vakinstructeurs of lesgevers. Hierdoor verhogen de kansen van de cursist om de opleiding vlot en succesvol te beëindigen. Deze coaching is mogelijk tijdens alle door de VDAB erkende opleidingen.

Outplacement

Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever aan een werknemer worden verleend om hem in staat stellen binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe tewerkstelling te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te starten. Dit kan zowel op initiatief van de werkgever gebeuren als in situaties die wettelijk zijn vastgelegd. 

Het kan gaan om onder andere de volgende diensten en adviezen:

 • psychologische begeleiding
 • het opmaken van een persoonlijke balans
 • hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar betrekkingen en de uitwerking ervan
 • begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst
 • begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu
 • logistieke en administratieve steun. 

De VDAB en Federgon hebben een certificeringsorgaan voor de outplacementsector opgericht: Certo. Met het Certo-label kunnen outplacementbureaus een kwaliteitsgarantie geven van hun diensten aan de betrokken organisaties en werknemers. 

Verschillende Werkplekarchitecten bieden outplacement aan en hebben het Certo-label.

Downloads