Home » Sterpunt » Visie »

Visie

Op weg met werkgevers op de reguliere arbeidsmarkt

Doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is voor heel wat mensen geen evidente stap. Het vraagt actieve betrokkenheid van en gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle arbeidsmarktactoren om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Daarom slaan de Werkplekarchitecten de handen in elkaar met werkgevers uit alle sectoren: profit en socio-profit, lokale besturen en regionale overheden.

De match tussen vraag en aanbod is geen eenvoudige puzzel en vraagt om innovatieve en creatieve oplossingen. De paradox dat arbeidsplaatsen niet ingevuld raken terwijl er duizenden mensen op zoek zijn naar een job, blijft bestaan. Het is dan ook niet voldoende om enkel in te werken op het individu; we moeten ook aan de slag gaan met de werkomgeving.
 
Werkgevers zoeken daarbij naar realistische en financieel interessante HR-oplossingen. De Werkplekarchitecten willen hen optimaal ondersteunen door de jarenlange opgebouwde expertise en deskundigheid in te zetten om een antwoord te vinden op deze uitdaging.
 
Lokale partnerschappen en netwerken zijn hierbij van groot belang. Vanuit onze lokale verankering geven we innoverende antwoorden op de veranderende noden van de arbeidsmarkt. Door deze lokale verankering hebben de Werkplekarchitecten voeling met de regionale arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen we efficiënt inspelen op regiogebonden noden.

Mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie

De dienstverlening  van de Werkplekarchitecten richt zich in haar kern op mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hun loopbaancompetenties versterken, hun loopbaanwendingen faciliteren en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten, zijn daarbij de doelstellingen.
 
De Werkplekarchitecten richten zich met andere woorden op werkzoekenden en medewerkers  die loopbaanondersteuning het hardst nodig hebben: jongeren die door hun positie in het onderwijs een verhoogd risico lopen om moeilijk aansluiting te maken met de arbeidsmarkt, werkzoekenden of inactieven die door allerlei factoren een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren en werknemers die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Verschillende factoren kunnen de arbeidsmarktpositie kwetsbaar maken. Het gaat zowel om persoonsgebonden factoren, als om maatschappelijke factoren en veranderingen op de arbeidsmarkt. 

De lerende loopbaan

De transitie van jobzekerheid naar loopbaanzekerheid heeft ook het loopbaanproces en de werkvloer in de onderneming grondig veranderd. De inschakeling van de werkvloer voegt een dimensie toe aan formeel en informeel leren. Ook de verantwoordelijkheid inzake loopbaanontwikkeling wordt een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De geleidelijke verlenging van een loopbaan roept (ver)nieuwe(nde) verwachtingen op als het gaat om leervermogen en leerkansen. Deze dienen zich  trajectmatig  over  de hele loopbaan aan en worden aangegrepen om de goesting om te werken te blijven prikkelen. Werken wordt één ontwikkelingsverhaal dat doorheen de diverse levensfasen een andere invulling op maat krijgt.
 
De ondersteuningskansen van de Werkplekarchitecten vertalen zich vandaag telkens in een aanbod dat afgestemd is de individuele vraag in een specifieke context. De transitiemomenten in de loopbaan (van school naar werk, van werkzoekend naar werk, van werk naar werk, van werk naar pensioen)  keren steeds weer  terug als de meest kritische periode, zowel in termen van kansen als in termen van risico’s. De dynamiek van de arbeidsmarkt voorziet daarom ook terecht professionele ondersteuningsmogelijkheden om hierop te anticiperen naar medewerkers toe en naar de werkplekomgeving.

Doorstroom naar duurzame tewerkstelling

De Werkplekarchitecten streven steeds naar een duurzame match tussen mens, job en werkgever.
 
Duurzame tewerkstelling kan enkel gerealiseerd worden als er een goed evenwicht bestaat tussen het jobdoelwit en het potentieel van de werknemer enerzijds en de belangen en verwachtingen van de werkgever anderzijds. Alleen wanneer beide partijen voordeel halen uit de tewerkstelling zal een duurzame match ontstaan.

Daarom kiezen de Werkplekarchitecten bewust voor een tweeklantenbenadering, waarin de gelijktijdige behartiging van ieders belangen centraal staat. 

Partnerschappen

Dagelijks samenwerken met verschillende partners zoals VDAB, private werkgevers, sectoren, Jobkanaal, lokale overheden, onderwijs en welzijn typeert de werking van de Werkplekarchitecten.

Deze partnerschappen, vaak lokaal verankerd, zijn noodzakelijk om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

Op deze partnerschappen willen we in de toekomst nog meer inzetten.

Niet-winstgedreven dienstverleners

Sterpunt Inclusief Ondernemen kiest voor deze groep van leden, omdat wij geen meerwaarde zien in een commerciële dienstverlening voor mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, waarbij financieringsmiddelen voor  deze dienstverlening moet worden gereserveerd voor de winsten van de  initiatiefnemers.
 
De werking moet de financieringsnood, inclusief investeringen, kunnen dragen. Wij geloven echter niet dat het winstbejag van de intermediaire dienstverstrekker een kwalitatief of financieel voordeel oplevert voor de doel- en klantengroepen.

Ons onderzoek in 2012 wijst ook uit dat precies de werkgevers de waardegerichtheid van onze leden-dienstverstrekkers waarderen. Het geeft hen het vertrouwen dat de dienstverstrekker zich focust op de beoogde resultaten, zonder winstbelang voor zichzelf. Wij werken ernaar dat efficiëntie  en klantgerichtheid in de dienstverlening vooraan staan.

Blijvende deskundigheidsontwikkeling van de ingezette medewerkers 

De dynamiek van de arbeidsmarktwerking vraagt om permanente ondersteuning van de werkzoekenden en werkenden en hun werkomgeving.  De steeds veranderende noden vereisen hierbij professionele dienstverleners  die de belangen van ondernemingen en (toekomstige) medewerkers samen laten komen in een gemeenschappelijk traject.

Omdat concurrentie onder de dienstverstrekkers niet hoeft te spelen, maar veeleer de regiospreiding en –dekking van belang is opdat de doelgroepen en de direct betrokkenen overal in Vlaanderen en Brussel evenredig aan hun trekken komen, is een verdere uitbouw van deskundigheidsbevordering van de ingezette medewerkers op haar plaats.

De aandacht voor deze professionalisering waarborgt ook de innoverende werking die telkens opnieuw weet in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. Met deze kwaliteitsvolle ondersteuning wil het Sterpunt Inclusief Ondernemen indirect maar expliciet bijdragen tot de tewerkstelling van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en tot een duurzaam (sociaal) ondernemerschap.