2 mannen

Werkervaring en werkplekleren

De Vlaamse regering besliste op 28 november 2014 over de hervorming van werkervaring. De bestaande WEP+-maatregel verdwijnt in haar huidige vorm en wordt vervangen door intensief werkplekleren. WEP+ wordt op die manier ingekanteld in een vernieuwde aanpak van werkplekleren die binnen VDAB wordt vormgegeven. Daarnaast komt er een eengemaakt systeem van tijdelijke werkervaring. 

WEP+ biedt aan langdurig werkzoekenden (minstens 24 maanden werkzoekend) gedurende één jaar een leerwerkervaring met het oog op een duurzame uitstroom naar het normaal economisch circuit. Door opleiding en begeleiding te bieden in een concrete en realistische werksituatie vormt werkervaring een brug tussen werkloosheid en reguliere tewerkstelling.

Een werkervaringstraject omvat twee onderdelen: een werkervaringsmodule en een inschakelingsmodule. Deze lopen gelijktijdig en duren 12 maanden, maar kunnen ook beperkt worden tot 6 maanden of verlengd tot 18 maanden.

Intensief werkplekleren

De transitie naar het nieuwe 'intensief werkplekleren', dat in de toekomst onder de bevoegdheid van VDAB valt, voorziet volgende fasen:  

 • Verlenging WEP+-maatregel met 6 maanden tot 30 september 2015.
  Nieuwe instroom van werkzoekenden kon nog tot 31 maart 2015. Deze instroom aan nieuwe werkzoekenden valt nog onder het huidige systeem, met de huidige voorwaarden. De subsidiëring van de werkervaringsprojecten loopt af op 30 september 2015.
   
 • Tijdelijke subsidieregeling Intensief Werkplekleren.
  Vanaf 1 juli 2015 tot 31 december 2015 zal de VDAB 2.500 werkzoekenden in een tijdelijke subsidieregeling toeleiden, waarbij de Leerwerkbedrijven instaan voor begeleiding en werkplekleren gebruikt wordt om hen tewerk te stellen in het normale economische circuit. Deze werkzoekenden behouden gedurende hun traject naar werk het statuut van werkzoekende. Het gaat hier om gelijkaardige trajecten en doelgroep als in de geplande tender Intensief Werkplekleren. De begeleidingen lopen tot maximum 31 december 2016.
   
 • Tender Intensief Werkplekleren.
  Vanaf 1 januari 2016 zal VDAB een overheidsopdracht starten, waarop naast de Leerwerkbedrijven ook externe partners kunnen intekenen. Zij zullen werkzoekenden begeleiden om via werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. De VDAB staat in voor de toeleiding van werkzoekenden naar de partners: 2.500 werkzoekenden in 2016, oplopend tot 5.000 werkzoekenden op kruissnelheid (vanaf 2017). De overheidsopdracht is voorzien tot eind 2018, met een tussentijdse evaluatie. 

Downloads