Lidmaatschap voor Werkplekarchitecten

Aangesloten Werkplekarchitecten (dienstverlenende organisaties) kunnen rekenen op uitgebreide informatie, ondersteuning en vertegenwoordiging.

Informatie

 • Abonnement op het periodieke magazine ‘de Werkplekarchitect’.
 • Abonnement op de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief.
 • Snelberichten: thematische mailings met actuele en specifieke informatie over de uitvoering en operationele werking van een bepaald instrument of thema.
 • Mailings over Vlaamse en Europese regelgeving, oproepen en tenders (o.a. via samenwerkingsverband met Vleva en KCSE vzw).
 • Sterpunt vervult de rol van informatiedesk, waar de leden terecht kunnen met allerlei vragen over de sector en de regelgeving.
 • Toegang tot het ledenintranet met onder meer agenda’s en verslagen van regionale en provinciale overlegmomenten en werkgroepen, thematische publicaties, onderzoeksprojecten, informatie over het opleidingsaanbod van het Sterpunt, ...
 • Periodieke (De Werkplekarchitecten in beeld) en niet-periodieke publicaties van het Sterpunt.

Ondersteuning

 • Bekendmaking van het aanbod van de leden via www.dewerkplekarchitecten.be, De Werkplekarchitecten in beeld, folders en/of andere communicatiekanalen bij een breed publiek van werkgevers, sectoren, beleidsmakers en andere stakeholders.
 • Deelname aan thematische werkgroepen, netwerkmomenten en infosessies.
 • Deelname aan de bijeenkomsten van de Provinciale Netwerken.
 • Uitgebreid VTO-aanbod met voordelige inschrijvingstarieven.
 • Gratis of aan verminderde prijs deelnemen aan door het Sterpunt georganiseerde studie- en infodagen.
 • Mogelijkheid om mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken en opleidingen
 • Opvolging van regelgeving (Vlaams, federaal en Europees) met betrekking tot de opdrachten en instrumenten van de sector.
 • Aangesloten leden met RSZ-nummer 262 kunnen via het Sterpunt gratis aansluiten bij Sociare (zie verder).

Vertegenwoordiging

 • Als erkende gesprekspartner voor de Vlaamse overheid vertegenwoordigt het Sterpunt zijn leden in overleg met politieke en administratieve overheden.
 • Het Sterpunt overlegt en stimuleert samenwerking met relevante stakeholders en sectoren.
 • Vertegenwoordiging in (paritair samengestelde) beleidswerkgroepen en overlegorganen.
 • Het Sterpunt vertegenwoordigt zijn leden in Sociare, de werkgeversorganisatie van de socioculturele sector (paritair comité 329)

Inbreng van de leden

Het is van groot belang dat de opdrachten en de werking van het Sterpunt een groot draagvlak hebben bij zijn leden. Een actieve participatie en inbreng is onontbeerlijk bij de vorming van dat draagvlak.  

Vanuit deze benadering wil het Sterpunt zijn leden vragen om de volgende engagementen op te nemen (zie ook het lidmaatschapscharter onderaan deze pagina):

 • de nodige monitoring verrichten die Sterpunt Inclusief Ondernemen in staat stelt om vergelijkende analyses aan te leveren van onder meer: deelnemersbereik, werkvormen, activiteitenregio,  marktaanbod, aanwezige expertise,…
 • actief deelnemen aan de netwerkactiviteiten van Sterpunt Inclusief Ondernemen met het oog op expertisedeling, gemeenschappelijke projectenopbouw en ontwikkeling van een gemeenschappelijk productenaanbod
 • actief en constructief meewerken aan de versterking van de externe communicatie rond de inclusieve arbeidsmarkt en inclusief ondernemen en van de producten van Sterpunt Inclusief Ondernemen via onder meer: gemeenschappelijk aanvullend baseline- en beeldmerkgebruik (exclusief beschermd voor “de werkplekarchitecten”), links tussen de websites,…
 • het  jaarlijks lidmaatschap betalen via een maximale bijdrage van 1.000 euro /werkjaar (volgens de statuten bepaald), jaarlijks afhankelijk van de beslissingen van de raad van bestuur
 • de beëindiging van het lidmaatschap zes maanden vooraf schriftelijk melden aan Sterpunt Inclusief Ondernemen (met het oog op aanpassing van gemeenschappelijke folders, communicatie,…is deze periode vereist).

Het Sterpunt en Sociare, de werkgeversfederatie voor PC 329

Het Sterpunt is als collectief lid aangesloten bij Sociare, de werkgeversfederatie voor de sociaal-culturele sector (PC 329). Het Sterpunt vertegenwoordigt de werkgeversbelangen van zijn leden en de sector binnen de raad van bestuur van Sociare. Via dat collectief lidmaatschap kunnen alle aangesloten Sterpunt-leden die deel uitmaken van PC 329 en tot de deelsector beroepsopleiding behoren gratis toetreden tot Sociare. Het Sterpunt draagt de volledige kost. Promotoren die via het Sterpunt lid worden van Sociare kunnen op volgende diensten rekenen:

 • Via zijn mandaten in de raad van bestuur van Sociare verzekert het Sterpunt dat de belangen van de sector beroepsopleiding voldoende bewaakt worden binnen de sociaal-culturele sector.
 • Lidmaatschap van Sociare via het Sterpunt geeft recht op toegang tot de ledensectie van de website van Sociare. Op deze ledensectie vindt u informatie over alle relevante thema’s voor werkgevers van PC 329, sectorale wetgeving, actuele dossiers, modeldocumenten en instrumenten, …  
 • Voor praktische en inhoudelijke informatie inzake werkgeverschap kan men altijd terecht bij de stafmedewerker van het Sterpunt die dit dossier opvolgt.

Lid worden.